Dodaj produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu „Mój Baldwin. Jak czytam go w Polsce 2024 roku”

1. Konkurs pod nazwą „Mój Baldwin. Jak go czytam w Polsce 2024 roku” organizowany jest przez Wydawnictwo Karakter oraz „Pismo. Magazyn opinii” zwanymi dalej Organizatorami.

2. Konkurs ogłoszony został na stronie www.magazynpismo.pl i www.karakter.pl, poprzez strony Organizatorów w serwisach Facebook i Instagram, newsletter wysłany do wszystkich zarejestrowanych klientów indywidualnych Organizatorów, oraz promowany będzie w mediach poprzez działania marketingowe.

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 19 do 25 roku życia, to znaczy urodzone w okresie od 1 (pierwszego) stycznia 1999 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2005 roku, z wyłączeniem pracowników Organizatorów oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu.

4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. W celu uzyskania prawa udziału w konkursie osoby uczestniczące zobowiązane są do:
a) Zapoznania się z zasadami konkursu określonymi w jego regulaminie i wyrażenia zgody na ich brzmienie;
b) W okresie od 19 kwietnia do 31 sierpnia 2024 roku (zwanym dalej okresem konkursu) przysłania na konkursowy adres mailowy esej@karakter.pl eseju na zadany temat. Długość eseju powinna wynosić od 15 000 (piętnastu tysięcy) do 20 000 (dwudziestu tysięcy) znaków ze spacjami. Przesłanie tekstu jest jednoznaczną zgodą na przystąpienie do udziału w konkursie.
c) Tekst powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem osoby autorskiej oraz datą jej urodzenia.

6. Tekst nadesłany na konkurs musi w całości stanowić oryginalną twórczość osoby uczestniczącej w konkursie, nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów, być wytworem sztucznej inteligencji lub być w jakikolwiek inny sposób obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Pełnia praw autorskich i majątkowych musi przysługiwać osobie biorącej udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace mające jedną osobę twórczą. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie teksty nigdzie indziej niepublikowane.

7. Osoba autorska tekstu nadesłanego na konkurs w momencie przesłania pracy akceptuje regulamin. Przesłanie do Organizatorów tekstu jest równoznaczne z udzieleniem licencji na publikację tekstu „Pismu. Magazynowi opinii” na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Osoba uczestnicząca w konkursie ma prawo tylko do jednej nagrody w trakcie trwania konkursu, niezależnie od liczby zgłoszonych tekstów.

9. Konkurs przeprowadzany będzie w terminie od 16 (szesnastego) kwietnia do 31 (trzydziestego pierwszego) sierpnia 2024 roku. Prawo uczestnictwa w konkursie przysługuje wyłącznie osobom, których prace zostaną dostarczone do Organizatora w tym okresie.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 (piątego) listopada 2024 roku.

11. Wynik konkursu dotyczący nagród i laureatów będzie dostępny na stronie internetowej www.magazynpismo.pl i www.karakter.pl oraz w serwisie Facebook.

12. Sposób rozstrzygnięcia konkursu:
a) Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem laureatów, tj. udzielaniem informacji i na temat konkursu i wyborem trzech najlepszych esejów na zadany temat, sprawować będzie powołana przez Organizatorów wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością przebiegu konkursu zwana dalej Jury w składzie: I. Przewodnicząca Jury: Magdalena Kicińska II. Jurorka: Renata Lis III. Jurorka: Małgorzata Szczurek
b) W konkursie biorą udział wszystkie zgłoszenia prawidłowo zarejestrowane.
c) Jury dokona, według własnego uznania, wyboru najlepszych esejów, przydzieli nagrody i sporządzi protokół z przebiegu posiedzenia. d) Osoba, która zostanie nagrodzona, będzie powiadomiona o przyznaniu nagrody drogą e-mailową.

13. Nagrody w konkursie:
a) nagroda główna: publikacja eseju na łamach „Pisma. Magazynu opinii” i podlinkowanie publikacji na stronach facebookowych pozostałych organizatorów + bon na książki Wydawnictwa Karakter w wysokości 200 zł. oraz roczna prenumerata „Pisma. Magazynu opinii”.
b) osoba, która otrzyma pierwszą nagrodę, wyraża zgodę na redakcję i korektę tekstu przed publikacją na łamach „Pisma. Magazynu opinii” (do wglądu przed publikacją);
c) dwie nagrody drugiego stopnia: bon na książki Wydawnictwa Karakter w wysokości 200 zł. oraz roczna prenumerata „Pisma. Magazynu opinii”.

14. Organizatorzy zobowiązują się umożliwić odbiór nagród przez osoby nagrodzone przez okres sześciu miesięcy od dnia powiadomienia danej osoby o przyznaniu nagrody.

15. Przyjmuje się, iż osoba uczestnicząca w konkursie, poprzez przesłanie tekstu konkursowego, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Jakiekolwiek zastrzeżenia osoby uczestniczącej w konkursie, złożone wraz z tekstem konkursowym lub w terminie późniejszym, powodują utratę prawa do udziału w konkursie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Organizatorów.

16. Osoba uczestnicząca w konkursie poprzez przesłanie tekstu konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.zm.) oraz zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu. Osoba uczestnicząca w konkursie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto osoba uczestnicząca w konkursie poprzez przesłanie tekstu konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ww. celach oraz w celu umożliwienia realizacji nagrody głównej, o której mowa powyżej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w konkursie powoduje utratę prawa do udziału w konkursie.

17. W przypadku, w którym jedna lub więcej osób uczestniczących w konkursie utraci, z jakiejkolwiek przyczyny, prawo do udziału w konkursie przed powiadomieniem jej o przyznaniu nagrody, Komisja może niezwłocznie dokonać ponownej oceny prac i wyznaczenia nowych nagrodzonych osób oraz przyznać nagrodę główną i nagrody drugiego stopnia w dodatkowym wyznaczonym przez siebie terminie, według własnego uznania.

18. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późn.zm.).

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, unieważnienia, zmiany, przedłużenia lub odwołania konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, bez podania przyczyny, i do niewyłaniania zwycięskiego eseju.  

pixel