Dodaj produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA KARAKTER


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep internetowy [zwany dalej „Księgarnią”], działający pod adresem www.karakter.pl prowadzony jest przez Wydawnictwo Karakter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (Kraków, ul. Grabowskiego 13/1), NIP 676-237-07-38, nr REGON 120658005, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla  Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000711223, NIP 676-237-07-38, nr REGON 120658005, zwane dalej „Wydawnictwem”.

2.     Księgarnia działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.     Regulamin określa warunki zawiązywania i rozwiązywania umów sprzedaży oraz o dostarczanie treści cyfrowych, tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Wydawnictwo, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.     Dane kontaktowe:

Wydawnictwo Karakter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Grabowskiego 13/1, 31-126 Kraków

nr tel. 511 630 317

e-mail: ksiegarnia@karakter.pl

nr konta: ING Bank Śląski 54 1050 1445 1000 0090 3111 8210

5.     Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920).


II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.      Na stronie internetowej Księgarni publikowane są informacje o aktualnie dostępnych produktach. Znajdujące się na stronie Księgarni opisy produktów oraz informacje o cenie i dostępności produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r – kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).

2.      Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Wydawnictwu oferty zawarcia umowy sprzedaży dot. określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie i na stronie internetowej Księgarni oraz w niniejszym Regulaminie.

3.      Ceny produktów na stronie Księgarni są wyrażone w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki.

4.      Cena danego produktu uwidoczniona na stronie Księgarni jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5.      Produkty dodane przez Klienta do koszyka stanowią jego zawartość. Przed złożeniem zamówienia, Klient może w każdym momencie sprawdzić zawartość koszyka po kliknięciu na przycisk „Koszyk".

6.      Klient składa zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane na stronie Księgarni.

7.      Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.


III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.      Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie złożonego zamówienia przez Wydawnictwo. Nie jest ono równoznaczne z przyjęciem oferty przez Wydawnictwo.

2.      Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia Klienta w sytuacji, gdy zamówienie nie zostało opłacone w terminie przewidzianym dla danego typu płatności wskazanym pod linkiem „Metody płatności”;

3.      Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku ich niedostępności, Klient zostanie niezwłocznie (ale nie dłużej niż w terminie 14 dni) o tym poinformowany, w tym o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli utrzymania zamówienia lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów.

4.      Klient składający zamówienie poprzez Konto Klienta może zmienić zamówienie lub anulować je do momentu zaksięgowania wpłaty.

5.      Klient składający zamówienie bez rejestracji może zmienić zamówienie lub anulować je wyłącznie bezpośrednio po jego złożeniu (podczas trwania sesji w przeglądarce internetowej, za pomocą której Klient składa zamówienie).

6.      Po opłaceniu zamówienia, jeżeli Wydawnictwo zaakceptuje zamówienie, Klient otrzyma wiadomość e-mail o rozpoczęciu realizacji zamówienia przez Wydawnictwo. Stanowi ona oświadczenie woli Wydawnictwa o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Klienta, między Wydawnictwem a Klientem zostaje zawarta umowa sprzedaży zamawianych produktów.

7.      W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z dostawą produktów do sklepu stacjonarnego lub innego punktu odbioru osobistego i nieodebrania przez Klienta produktów w terminie 7 dni od dnia dostarczenia produktów, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

8.      W razie anulowania zamówienia bądź rozwiązania umowy sprzedaży, Wydawnictwo niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia lub rozwiązania umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki.

9.      Na zamówione produkty wystawiany jest paragon lub – na życzenie Klienta - faktura VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

10.  Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Szczegółowe metody płatności wskazane są w zakładce: „Sposoby płatności i prowizje”.

11.  Wydawnictwo może wprowadzić limit maksymalnej liczby sztuk określonego produktu objętych jednym zamówieniem – dla jednego Klienta. Informacje o limicie obowiązującym dla danego produktu znajdują się przy karcie danego produktu.


IV. DOSTAWA

1.     Wydawnictwo pobiera opłatę obejmującą koszt dostarczenia przesyłki do Klienta. Opłata ta uzależniona jest od wagi przesyłki oraz cenników podmiotów świadczących usługi dostarczania przesyłek i mogą ulec zmianie w razie zmian cenników ww. podmiotów.

2.     Opłaty za przesyłkę są podane Klientowi przed złożeniem zamówienia.

3.     Koszt dostarczenia przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia.

4.     Termin otrzymania przesyłki to suma czasu skompletowania zamówienia i przewidywanego czasu dostawy, uzależnionego od sposobu dostawy przesyłki.

5.     Produkty cyfrowe zostaną dostarczone elektronicznie, poprzez link wysłany w wiadomości e-mail, na adres podany przez Klienta, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.


V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1.     Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.     W celu skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy we wskazanym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.     Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może:

a.      wysłać na adres Wydawnictwa (listownie lub elektronicznie) podany w art. I.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może (ale nie musi) złożyć poprzez wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Księgarni pod linkiem: https://karakter.pl/returns-and_replacements.html

b.     złożyć za pomocą Konta Klienta,

c.     złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Księgarni.

4.     W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. V.1 umowę uważa się za niezawartą.

5.     Konsument ma obowiązek zwrócić dostarczone produkty (niebędące treściami cyfrowymi) Wydawnictwu lub przekazać je osobie upoważnionej przez Wydawnictwo do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany jeśli produkty, których dotyczy odstąpienie, zostaną odesłane przed jego upływem. Produkty należy przesłać na adres: Wydawnictwo Karakter, ul. Grabowskiego 13/1, 31-126 Kraków.

6.     Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktów (niebędących treściami cyfrowymi) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takim przypadku wartość zwracanej należności ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu.

7.     W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

8.     Wydawnictwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Wydawnictwo dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.     Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wydawnictwo, Wydawnictwo nie jest zobowiązane do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.  Jeżeli Wydawnictwo nie zaproponowało, że samo odbierze produkty (niebędące treściami cyfrowymi) od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

12.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

c.    o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Wydawnictwo rozpoczęła świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wydawnictwo utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Wydawnictwo przekazało konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

13.  Postanowienia art. V stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

1.      Wydawnictwo ma obowiązek dostarczyć produkty zgodne z umową.

2.      Wydawnictwo nie udziela gwarancji na produkty.

3.      Reklamacje dotyczące produktów (w tym treści cyfrowych) należy zgłaszać w następujący sposób:

a.      Poprzez odpowiednią zakładkę na stronie internetowej Księgarni, lub

b.     Poprzez odpowiednią zakładkę w Koncie Klienta (dostępne dla zalogowanych).

4.      W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz znajdujący się w ww. zakładkach. Kontakt z klientem dot. reklamacji następuje telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail, odpowiednio na adres i numer telefonu podane przez Klienta w trakcie składania reklamacji.

5.      W przypadku produktów niebędących treściami cyfrowymi, reklamowany produkt należy odesłać na adres:  Wydawnictwo Karakter, ul. Grabowskiego 13/1, 31-126 Kraków.

6.      Wydawnictwo udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.


VII. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.      Księgarnia umożliwia Klientom:

a.      Założenie i prowadzenie Konta Klienta w Księgarni,

b.     możliwość składania zamówień w celu zawarcia umowy sprzedaży (zarówno za pomocą Konta Klienta jak i bez Konta Klienta),

c.      sprawdzenie statusu zamówienia,

d.     skorzystanie z formularza kontaktowego, zwrotów i reklamacji.

2.      Świadczenie ww. usług elektronicznych  jest nieodpłatne.

3.      W celu utworzenia Konta Klienta należy dokonać rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

4.      Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili rejestracji.

5.      Klient nie jest zobowiązany do założenia Konta Klienta w celu dokonania zakupów na stronie Księgarni.

6.      Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Klient może składać za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres ksiegarnia@karakter.pl . W wiadomości dotyczącej reklamacji Klient powinien podać  jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz swoje dane kontaktowe.

7.      Wydawnictwo udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.      Odpowiedź na reklamację Wydawnictwo wysyła na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym przez Klienta.

9.      Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny, poprzez usuniecie Konta Klienta. W tym celu należy przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ksiegarnia@karakter.pl.

10.  Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

11.  Korzystanie z Księgarni możliwe jest przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.     Urządzenie (np. komputer, laptop tablet, smartfon bądź inne urządzenie obsługujące protokół HTTPS) posiadające dostęp do sieci Internet,

b.     Przeglądarka internetowa, w wersji wspieranej przez producenta,

c.      włączona obsługa JavaScript i Cookies.

12.  Szczególnym zagrożeniem związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest potencjalne niebezpieczeństwo uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu i ingerencji w dane transmitowane poprzez sieć Internet. Aby zapobiegać tego typu niebezpieczeństwom (np. związanym z działaniem różnego rodzaju wirusów komputerowych, programów komputerowych typu malware lub spyware) ważne jest, aby Klient posiadał na swoim urządzeniu, poprzez które łączy się z siecią Internet, włączone odpowiednie mechanizmy zabezpieczające (np. oprogramowanie  antywirusowe) i na bieżąco je aktualizował.

13.  Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Wydawnictwo, zawarte są w „Polityce prywatności” Księgarni dostępnej na stronie pod linkiem: [https://karakter.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html]


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji konta, składania zamówienia bez rejestracji, korzystania z Księgarni (w tym dokonywania zakupów w Księgarni) jest Wydawnictwo.

2.     Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej pod linkiem: [https://karakter.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html].


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2.     Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument ma możliwość m.in.:

a.     złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej – dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih;

b.     złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;

c.     zwrócenia się do Miejskiego (Powiatowego) Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy);

d.     pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą również organizacje społeczne.

3.     Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Użytkownik będący Konsumentem ma również prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.     Wydawnictwo może dokonać zmian Regulaminu z następujących ważnych powodów:

a.     wystąpi konieczność modyfikacji Regulaminu w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na jego treść;

b.     konieczna okaże się modyfikacja i dostosowanie Regulaminu do wymagań z uwagi na wydane zalecenia, nakazy, orzeczenia, postanowienia, interpretacje, wytyczne lub decyzje uprawnionych władz publicznych;

c.     nastąpią zmiany organizacyjne i prawne dotyczące Wydawnictwa lub Księgarni;

d.     dokonana zostanie rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Księgarni, w tym wprowadzenie nowych usług drogą elektroniczną lub zmiana istniejących, wymagać będzie aktualizacji Regulaminu;

e.     warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną ulegną zmianie;

f.      konieczna okaże się korekta Regulaminu w celu usunięcia potencjalnych niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które mogłyby pojawić się w jego treści;

g.     konieczna okaże się aktualizacja danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków w Regulaminie.

h.     wprowadzono usprawnienia mające na celu poprawę jakości obsługi Klientów;

i.      zmianie uległ proces zawierania umów za pośrednictwem Księgarni.

5.     Wydawnictwo informuje o zmianie treści Regulaminu poprzez komunikat opublikowany na stronie Księgarni oraz poprzez wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta.

6.     Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach przez Księgarnię.

7.     Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

8.     W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiedzialność Wydawnictwa z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązania ograniczona jest do wartości danego zamówienia.

9.  Wydawnictwo może przeprowadzać okresowe prace konserwacyjne i serwisowe dotyczące Księgarni. Mogą one prowadzić do czasowego zawieszenia lub ograniczenia działania Księgarni. Wydawnictwo będzie informowało o prowadzeniu ww. prac oraz dołoży starań, aby nie wiązały się one z uciążliwościami dla Klientów.

10.  Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Księgarni.

11.  Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od 1 sierpnia 2023 r.

pixel